Privaatsustingimused

Kehtib alates 01.09.2019

Unispot OÜ austab ja väärtustab kõrgelt oma kliente, seega on teie privaatsus meile oluline. Järgnevates põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Mõisted.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Unispot OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Unispot OÜ-l Isikuandmeid.

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Unispot OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Unispot OÜ teenuseid.

Leping on Unispot OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

Külastaja on isik, kes kasutab Unispot OÜ veebilehti.

Teenused on igasugused Unispot OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Unispot OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

Müügikanalid on Unispot OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Tooted on Unispot OÜ erinevad tooted ja Teenused, mis on kättesaadavad veebilehtedelt.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

Üldsätted.

Unispot OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 12143584, asukohaga Nõgikikka tn 10-2 Tallinn Harjumaa 13516

Isikuandmeid võib Unispot OÜ töödelda:

vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Unispot OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Unispot OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

Põhimõtted.

Unispot OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

Unispot OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

Unispot OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Unispot OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Unispot OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Unispot OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Unispot OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Unispot OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

Isikuandmete koosseis.

Unispot OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

Andmesubjekti poolt Unispot OÜ-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
Andmesubjekti ja Unispot OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmeid;
Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
Unispot OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused.

Unispot OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Nõusoleku alusel töötleb Unispot OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Unispot OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Õigustatud huvi tähendab Unispot OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Unispot OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Unispot OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti;

Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Unispot OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Unispot OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Unispot OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele.

Unispot OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Unispot OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Unispot OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Isikuandmete töötlemise turvalisus.

Unispot OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Unispot OÜ poolt selleks kehtestatud korrale. Unispot OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Unispot OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Unispot OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

Andmesubjekti õigused.

Nõusolekuga seonduvad õigused:

Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Unispot OÜ oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta;

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda Unispot OÜ lojaalsusprogrammis kuna klient ei ole enam tuvastatav ja püsisoodustuste taset ei saa enam arvestada.

Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine.

Õiguste teostamine: Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Unispot OÜ poole e-posti teel info@unispot.ee.

Kaebuste esitamine: Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Unispot OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad.

Unispot OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Unispot OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Unispot OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Unispot OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Unispot OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saab infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Olulised dokumendid, juhised ja korrad.

Unispot OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Unispot OÜ-l olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
Unispot OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Unispot OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Unispot OÜ kasutab.

Kontaktandmed ja informatsioon.

Unispot OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: info@unispot.ee.

Muud tingimused.

Unispot OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Unispot OÜ Andmesubjekte oma Veebilehtedel. Eeldame, et kui asute kasutama Unispot OÜ veebilehti, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.